27. Praga Caput Regni (Karel IV.), L1 2004, 180:123

27. Praga Caput Regni (Karel IV.), L1 2004, 180:123