40. Podaná ruka, C5+C6 2012,150:110

40. Podaná ruka, C5+C6 2012,150:110